FANDOM


Edit tomb NEW MAP Curse Whirlpool 720x960
อาณาจักร์ออร์ช อาณาจักรแห่งนักดนตรีและเสียงเพลง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีมหาสมุทรล้อมรอบ

อาณาจักรออร์ชประกอบด้วยเมืองหลัก 5 เมืองคือ

1. Destra iconเดสทร้า(Destra)

2. Festa iconเฟสต้า(Festa)

3. Heimlich iconไฮม์ลิช(Heimlich)

4. Glanzend iconแกลนเซนด์(Glanzend)

5. Maesto iconมาเอสโต้ ฮอลล์(Maesto Hall)