FANDOM


Tomb True size
Tomb icon

สุสาน(Tomb) - สุสานที่ถูกทิ้งร้างแห่งอาณาจักรออร์ช สุสานแห่งนี้เป็นแหล่งหาของสำหรับการอีโวลูชั่น เงิน และสกอร์อัพระดับบาตอง ในบางครั้งก็มีแฟนท่อมคีย์แปลกหน้ามาแวะเวียนให้เหล่านักเดินทางได้มาท้าทาย

ภายในสุสานประกอบด้วย

1. Dungeon of Amadeus

2. Daily Event

3. Season Event